Are You Serious?

Are You Serious?

תערוכת נשים לשנת 2020 אשר אורגנה על ידי The ArtistTable. התערוכה מוצגת וירטואלית וניתן לדרג בה את העבודות המוצגות ולהשפיע על בחירת העבודה שתהיה "חביבת הקהל".

קרא עוד